Algemene Voorwaarden

Article 1 Defnities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Ink Strategy B.V., tevens handelend onder de namen: Ink Holding

Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die aan Opdrachtnemer een opdracht geeft.

Opdracht: de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de Opdrachtnemer verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.

Article 2 Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever(s)voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

2.2. 2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten aan Opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3. 2.3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Article 3 Offertes

3.1 Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie en documenten verstrekt.

3.2 De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer is alleen dan aan de offerte gebonden als de aanvaarding ervan door de wederpartij, schriftelijk binnen 2 weken wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

3.3 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden.

3.4 Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Opdrachtnemer er niet aan gebonden, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.7 Opdrachten worden schriftelijk door de Opdrachtgever bevestigd. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de Opdrachtnemer begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

3.8 Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de Opdrachtnemer pas nadat deze schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn bevestigd.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

4.1 Opdrachtnemer spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste wensen te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. De verbintenis die ontstaat tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreft derhalve een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.2 Voor zover noodzakelijk zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

4.3 Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk, heeft Opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren.

4.4 Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.5 Als door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever is in die gevallen tevens verantwoordelijk voor de juiste inrichting van de ruimte(s) waar de werkzaamheden worden verricht, waardoor de risico’s voor Opdrachtnemer en/of derden zo klein mogelijk zijn.

Artikel 5 Wijziging van de opdracht, meerwerk

5.1 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever in rekening.

5.2 In afwijking van lid 1, brengt Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer moeten worden toegerekend.

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden

6.1 Betaling moet binnen 1 maand na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen.

6.2 Bedragen zijn exclusief BTW.

6.3 De Opdrachtnemer draagt zorg voor tijdigefacturering. Bedragen tot € 5.000,- worden bij aanvang van de opdracht gefactureerd. Bij bedragen vanaf € 5.000,= ex BTW vindt facturatie in 2 termijnen plaats, waarbij 50% van het totaal bedrag gefactureerd wordt bij aanvang van de opdracht en 50% na afronding van de opdracht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen is.

6.4 Na de vervaldatum is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht de wettelijke handelsrente te berekenen. Opdrachtnemer berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van sommatie zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6.5 De Opdrachtnemer mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de Opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de Opdrachtnemer door een mededeling of gedraging van de Opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

6.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6.7 Bij het niet nakomen van de verplichtingen door Opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor Opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud, Intellectuele eigendom en auteursrechten

7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, blijven alle intellectuele eigendomsrechten toekomen aan de Opdrachtnemer.

7.2 Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken welke naar hun aard zijn bestemd om in eigendom over te dragen aan Opdrachtgever, zoals maar niet beperkt tot: ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever al zijn uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen is nagekomen.

7.3 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her) gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. De Opdrachtnemer kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

7.4 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de Opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

7.5 Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet Opdrachtgever Opdrachtnemer daarvan onverwijld, op de hoogte te stellen.

7.6 Wil Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Opdrachtnemer – of door deze aan te wijzen derden- om alle locaties waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden te betredenom deze zaken terug te nemen.

7.7 De Opdrachtnemer heeft met inachtneming vande belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

7.8 Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

7.9 Opdrachtgever garandeert dat door hem aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie, documenten of anderszins voor de opdracht noodzakelijke stukken, geen inbreuk maken op de rechten van derden, zoals maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooien. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die uit de inbreuk op een recht van een derde voortvloeit, voor zover deze schade wordt verhaald op Opdrachtnemer. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden jegens Opdrachtnemer voor in dit artikel genoemde aanspraken.

Artikel 8 Onderzoek, reclames en klachten

8.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden moet Opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan Opdrachtnemer. De klacht moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Opdrachtnemer er adequaat op kan reageren.

8.2 Als een klacht terecht wordt bevonden door Opdrachtnemer, verricht Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet Opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.

Artikel 9 Opzegging, opschorting en ontbinding

9.1 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

9.2 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming vande verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden:

– indien de Opdrachtgever de verplichtingenuit de overeenkomst niet, niet volledig ofniet tijdig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomstOpdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

– indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, of;

– indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

9.3 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd. . Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9.4 Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9.5 Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

9.6 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Voor aanvaarde opdrachten heeft Opdrachtnemer een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

10.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de werkzaamheden die door derden worden verricht.

10.4 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.6 Als Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag en in ieder geval het bedrag van de door de verzekeraar van Opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

10.7 De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer of zijn onderschikten.

Artikel 11 Garanties en vrijwaringen

11.1 De Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is

ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Opdrachtnemer garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

11.2 Wanneer de Opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de Opdrachtgever de Opdrachtnemer of door de Opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Opdrachtnemer kan bij overmacht de uitvoering van zijn verplichtingen opschorten, of bij blijvende onmogelijkheid, deze uitvoering permanent staken. Opdrachtnemer kan niet tot enige vergoeding van schade, ontstaan door de overmacht, aangesproken worden.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstaking in het bedrijf van Opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.

12.3 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.

12.4 Is Opdrachtnemer op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

Artikel 13 Geheimhouding

13.1 Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij ten behoeve van de opdracht hebben gekregen,

geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit uit de aard van de informatie voortvloeit.

Artikel 14 Verbod op ronselen werknemers

14.1 De opdrachtgever mag geen werknemers van opdrachtnemer benaderen om bij de opdrachtgever in dienst te treden.

14.2 Indien de opdrachtgever zonder de voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de opdrachtnemer een ex werknemer van opdrachtnemer in dienst neemt, verbeurt de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- per geval.

Artikel 15 Toepasselijk recht en taal

15.1 Op elke opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 De rechtbank Rotterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit de opdracht. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer Opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

15.3 In het geval van een verschil van interpretatie tussen de Nederlandse en Engelse versie van de algemene voorwaarden, gaat de Nederlandse versie voor.